Avís legal

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del (lloc) web www.noamblaguerra.cat. L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Web, sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet. Les condicions generals que regulen l’ús del Web són les següents:

IDENTIFICACIÓ

El titular del Web www.noamblaguerra.cat (d’ara endavant el “Web”) és la persona física Israel Muñiz Ribas, amb DNI: 47939367-F, amb càrrec de president dins de l’Associació No Amb La Guerra (NAG).

GENÈRIQUES

La informació que ofereix No Amb La Guerra i entitats vinculades a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Web).

No Amb La Guerra es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció al Web. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb l’Associació No Amb La Guerra (NAG) enviant un correu electrònic a noamblaguerra@gmail.com

ACCÉS AL WEB

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a l’Avís Legal i, si s’escau, a qualsevol altres condicions que No Amb La Guerra estableixi a l’efecte al Web. En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·legals, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de No Amb La Guerra

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, No Amb La Guerra es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

No Amb La Guerra fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s’escau, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, No Amb La Guerra no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

CESSIÓ DE DADES

Per accedir a alguns dels serveis que www.noamblaguerra.cat ofereix a través del lloc web (com ara la signatura d’algun manifest i/o requeriment d’informació) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,No Amb La Guerra  informa l’usuari que, mitjançant l’emplenament de formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de l’Associació No Amb La Guerra (NAG). Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal per part de l’usuari, de manera gratuïta per correu electrònic a noamblaguerra@gmail.com.

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

No Amb La Guerra no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de No Amb La Guerra incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, No Amb La Guerra no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que No Amb La Guerra pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

ENLLAÇOS AMB EL WEB I ALTRES WEBS

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de No Amb La Guerra. En cap cas, l’enllaç significa que No Amb La Guerra avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”). En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat  de No Amb La Guerra amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, No Amb La Guerra no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de No Amb La Guerra o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de No Amb La Guerra o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de No Amb La Guerra.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de No Amb La Guerra poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.